Aanvragen winterbewoning

Op grond van artikel 6, lid 7 van het Tuinreglement kan een afdelingsbestuur dispensatie verlenen voor nachtverblijf buiten het tuinseizoen. Deze ontheffing wordt uitsluitende verleend ten behoeve van inbraakpreventie en controle van illegaal (nacht)verblijf op het Tuinpark. Het is om die reden dan ook niet mogelijk om incidenteel te overnachten op de tuin buiten het seizoen. (bron: bond van volkstuinders).

U kunt voor 10 september een aanvraag indien voor winterbewoning.  Dit kunt u doen door het ingevulde aanvraagformulier te sturen bestuur@tigeno.nl. Het formulier kunt u downloaden door op onderstaande knop te kikken. Indien u voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor winterbewoning zal het bestuur voor 15 september uw gegevens doorgeven aan de Bond. Zie winterbewoningvoowaarden 2020-2021 van de Bond van Volkstuinders hieronder. 

Winterbewoningvoorwaarden 2020 – 2021 Bond van Volkstuinders

Hier onder vindt u het reglement voor winterbewoning zoals opgesteld door de Bond van Volkstuiders.

Artikel 1 . Algemeen

Nachtverblijf op de tuinparken is alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober of 1 november ( afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt per Tuinpark).

In de gemeente Amsterdam en Ouder Amstel zijn er in het verleden afspraken gemaakt die het mogelijk maken ten behoeve van het tegengaan van vandalisme en inbraken op de tuinparken buiten het seizoen te overnachten. Hieraan zijn door de gemeente strikte voorwaarden verbonden, o.a. met betrekking tot het aantal huisje dat bewoond mag worden, dit om permanente bewoning te voorkomen.


Op grond van artikel 6, lid 7 van het Tuinreglement kan een afdelingsbestuur dispensatie verlenen voor nachtverblijf buiten het tuinseizoen. Deze ontheffing wordt uitsluitende verleend ten behoeve van inbraakpreventie en controle van illegaal (nacht)verblijf op het Tuinpark. Het is om die reden dan ook niet mogelijk om incidenteel te overnachten op de tuin buiten het seizoen. Het aantal toegestane huisjes dat wordt gebruikt voor winterbewoning is afhankelijk van het aantal tuinen op het park. De algemene richtlijn is;

 • Minimaal 3
 • Maximaal 10

Het afdelingsbestuur kan na overleg met het bondsbestuur besluiten om voor hun tuinpark het maximum aantal huisjes te verlagen. Uit oogpunt van veiligheid moeten er altijd minimaal 2 huisjes beslapen worden in de winter wat betekent dat er minimaal 3 huisjes voor winterbewoning zijn aangemeld.


Artikel 2. Aanvraagprocedure

2.1 Wie komen in aanmerking
Winterbewoning is bedoeld om vandalisme en inbraken op de tuinparken tegen te gaan en tevens om illegaal (nacht) verblijf te voorkomen. Een lid dat gebruik maakt van de winterbewoning moet zich realiseren dat men preventief controles moet uitvoeren op het park. Om in aanmerking te komen voor winterbewoning moet een lid aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Men moet minimaal 2 jaar een tuin op het betreffende tuinpark hebben ( lid zijn).
 • Maximaal 75 jaar oud zijn
 • Een goede gezondheid hebben, mobiel zijn.
 • Geen kinderen hebben die nog tot het gezin behoren en thuiswonend zijn
 • Niet ’s nachts werkzaam zijn
 • Minimaal 4 dagen per week op de tuin overnachten, indien men langer dan 1 week niet op de tuin overnacht komt de winterbewoning te vervallen.
 • Beschikking hebben over een mobiele telefoon
 • De Nederlandse taal goed beheersen
 • De tuin van het lid moet geschikt zijn voor overnachting in de winter ( isolatie, elektrische verlichting, veilige verwarming /warmwatervoorziening).
 • Een lid mag maximaal twee opeenvolgende jaren van winterbewoning gebruik hebben gemaakt. Daarna moet er een onderbreking zijn geweest van minimaal een jaar.


2.2 Procedure aanvraag winterbewoning

Het afdelingsbestuur van het tuinpark levert voor 15 september van ieder een overzicht aan van de tuinders die voor winterbewoning zijn aangemeld. Dit gebeurt door middel van het bijgevoegde “aanvraagformulier winterbewoning”. Bij niet tijdig aanmelden vervalt het recht op winterbewoning. Bij deze opgave moeten o.a. de volgende zaken worden vermeld.

 • 1. Naam tuinder en partner
 • 2. Tuinnummer
 • 3. Vast woon- of verblijfadres
 • 4. Aantal personen dat in het huisje aanwezig is
 • 5. Uittreksel GBA van de betreffende tuinder, niet ouder dan 2 weken, vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend.
 • 6. Mobiele telefoonnummer.
 • 7. Is er eerder sprake geweest van winterbewoning door deze Tuinder
 • 8. Verklaring van de Bouwcommissie van het Tuinpark dat het huisje geschikt is om in de winter bewoond te worden.
 • 9. Het getekende formulier “voorwaarden dispensatie regeling winterbewoning” ( dit is onderdeel van het aanvraagformulier)
 • 10. Advies van het afdelingsbestuur


Ieder lid dat aan de voorwaarden van winterbewoning voldoet kan een aanvraag indienen bij het bestuur van zijn afdeling. Het bestuur legt deze aanvraag voorzien van een pre-advies ( na toetsing aan bovenstaande criteria) voor aan het Bondsbestuur.
Nadat de opgave is gedaan zal het bondsbestuur deze aanvraag in behandeling nemen en voor 1 oktober van het betreffende jaar uitsluitsel geven of winterbewoning akkoord is.


2.2.1 Verzekering

Volgens de polisvoorwaarden behorende bij de collectieve inbraakverzekering van AON zijn een aantal zaken in de wintermaanden uitgesloten van inbraakdekking, zoals zonnepanelen, beeld en geluidsmateriaal enz . In het geval van winterbewoning gelden de eerdergenoemde uitsluitingen niet en heeft men, zonder extra bijbetaling, dezelfde inbraak dekking als in het tuinseizoen. De brand- en stormdekking is voor het hele jaar hetzelfde.

De Bond verstrekt vóór 1 oktober van ieder jaar aan de verzekeringsmaatschappij AON een opgave welke tuinhuisjes gedurende de winter bewoond zijn als inbraakpreventieregeling.
Voor deze tuinders zal dus de Inbraakverzekering gedurende de winterperiode onder dezelfde condities worden voortgezet.

2.2.2 Politie en overige hulpdiensten

Van bondswege zullen de (wijk)politie en de brandweer van de winterbewoning op de hoogte worden gesteld.
De afdeling dient de winterbewoners er op te wijzen bij onraad nooit zelf maatregelen te nemen, maar altijd direct de politie in te schakelen en een afdelingsbestuurder.


Tot besluit

Handhaving van het reglement winterbewoning en de daaruit voortvloeiende afspraken wordt uitgevoerd door het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan zonodig contact leggen met het bondsbureau in geval van problemen om te overleggen over de te nemen stappen.
Zomer en winterbewoning mag nimmer een permanente bewoning betekenen. Er dient altijd een vaste woon-of verblijfadres (dus geen postbus of briefadres) elders in Nederland te zijn. Zodra wordt vastgesteld dat er oneigenlijk en/of onder valse voorwendselen op de tuin wordt verbleven dan kan dit voor het bondsbestuur reden zijn een opzegging van het lidmaatschap procedure op te starten.