Aanvragen winterbewoning

Op grond van artikel 6, lid 7 van het Tuinreglement kan een afdelingsbestuur dispensatie verlenen voor nachtverblijf buiten het tuinseizoen. Deze ontheffing wordt uitsluitende verleend ten behoeve van inbraakpreventie en controle van illegaal (nacht)verblijf op het Tuinpark. Het is om die reden dan ook niet mogelijk om incidenteel te overnachten op de tuin buiten het seizoen. (bron: bond van volkstuinders).

U kunt voor 10 september een aanvraag indien voor winterbewoning.  Dit kunt u doen door het ingevulde aanvraagformulier te sturen bestuur@tigeno.nl. Het formulier kunt u downloaden door op onderstaande knop te kikken.

Indien u voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor winterbewoning zal het bestuur voor 15 september uw gegevens doorgeven aan de Bond. Lees voor het indienen van uw aanvraag de Winterbewoningvoowaarden 2022-2023 van de Bond van Volkstuinders. Deze staan hieronder beschreven. 

Winterbewoningvoorwaarden 2022 – 2023 Bond van Volkstuinders

Hier onder vindt u het reglement voor winterbewoning zoals opgesteld door de Bond van Volkstuiders.

U kunt onderstaande tekst ook hier als PDF downloaden.

1. Algemeen

Nachtverblijf op de tuinparken is alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober of 1 november (afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt per tuinpark).
In de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel zijn er in het verleden afspraken gemaakt die het mogelijk maken ten behoeve van het tegengaan van vandalisme en inbraken op de tuinparken buiten het seizoen te overnachten. Hieraan zijn door de gemeente strikte voorwaarden verbonden, o.a. met betrekking tot het aantal huisje dat bewoond mag worden, dit om permanente bewoning te voorkomen.

Op grond van artikel 6, lid 7 van het Tuinreglement kan een afdelingsbestuur dispensatie verlenen voor nachtverblijf buiten het tuinseizoen. Deze ontheffing wordt uitsluitende verleend ten behoeve van inbraakpreventie en controle van illegaal (nacht)verblijf op het Tuinpark. Het is om die reden dan ook niet mogelijk om incidenteel te overnachten op de tuin buiten het seizoen. Het aantal toegestane huisjes dat wordt gebruikt voor winterbewoning is afhankelijk van het aantal tuinen op het park. De algemene richtlijn is minimaal 3 en maximaal 10.

Het afdelingsbestuur kan na overleg met het bondsbestuur besluiten om voor hun tuinpark het maximale aantal huisjes te verlagen. Uit oogpunt van veiligheid moeten er altijd minimaal 2 huisjes beslapen worden in de winter wat betekent dat er minimaal 3 huisjes voor winterbewoning zijn aangemeld.

2. Wanneer kom je in aanmerking voor winterbewoning?

Winterbewoning is bedoeld om vandalisme en inbraken op de tuinparken tegen te gaan en tevens om illegaal (nacht) verblijf te voorkomen. Een lid dat gebruik maakt van de winterbewoning moet zich realiseren dat men preventief controles moet uitvoeren op het park.

 • Men moet minimaal 2 jaar een tuin op het betreffende tuinpark hebben ( lid zijn)
 • Een goede gezondheid hebben en mobiel zijn
 • Maximaal 75 jaar oud zijn (als richtlijn).
 • Geen kinderen hebben die nog tot het gezin behoren en thuiswonend zijn
 • Niet ’s nachts werkzaam zijn
 • Minimaal 4 dagen per week op de tuin overnachten, indien men langer dan 1 week niet op de tuin overnacht komt de winterbewoning te vervallen.
 • Beschikking hebben over een mobiele telefoon
 • De Nederlandse taal goed beheersen
 • De tuin van het lid moet geschikt zijn voor overnachting in de winter ( isolatie, elektrische verlichting, veilige verwarming / warmwatervoorziening).
 • Een lid mag maximaal twee opeenvolgende jaren van winterbewoning gebruik hebben gemaakt. Daarna moet er een onderbreking zijn geweest van minimaal een jaar.

3. Procedure

Het afdelingsbestuur van het tuinpark levert uiterlijk 15 september een overzicht aan van de tuinders die voor winterbewoning zijn aangemeld. Dit gebeurt door middel van het bijgevoegde “aanvraagformulier winterbewoning”. Het aanvraagformulier kan boven aan deze pagina worden gedownload. Bij niet tijdig aanmelden vervalt het recht op winterbewoning. Bij deze opgave moeten o.a. de volgende zaken worden vermeld.

 1. Door tuinder en partner-tuinder ingevuld en ondertekend ‘Aanvraagformulier en voorwaarden dispensatieregeling winterbewoning’
 2. Uittreksel GBA van tuinder en partner-tuinder, niet ouder dan 2 weken, teruggerekend vanaf het moment dat de aanvraag is ontvangen bij het afdelingsbestuur.
 3. Verklaring van de bouwcommissie van het tuinpark dat het huisje geschikt is om in de winter bewoond te worden.
 4. Advies van het afdelingsbestuur over de aanvraag

Nadat de opgave is gedaan zal het bondsbestuur voor 1 oktober 2022 uitsluitsel geven of winterbewoning akkoord is.


Ieder lid dat aan de voorwaarden van winterbewoning voldoet kan een aanvraag indienen bij het bestuur van zijn afdeling. Het bestuur legt deze aanvraag voorzien van een pre-advies ( na toetsing aan bovenstaande criteria) voor aan het Bondsbestuur.
Nadat de opgave is gedaan zal het bondsbestuur deze aanvraag in behandeling nemen en voor 1 oktober van het betreffende jaar uitsluitsel geven of winterbewoning akkoord is.

4. Verzekering

Volgens de polisvoorwaarden behorende bij de collectieve inbraakverzekering van Zicht zijn een aantal zaken in de wintermaanden uitgesloten van inbraakdekking, zoals beeld en geluidsmateriaal enz. In het geval van winterbewoning gelden de eerdergenoemde uitsluitingen niet en heeft men, zonder extra bijbetaling, dezelfde inbraak dekking als in het tuinseizoen. De brand- en stormdekking is voor het hele jaar hetzelfde De Bond van Volkstuinders verstrekt vóór 1 oktober van ieder jaar aan Zicht verzekeringsadviseurs een opgave welke tuinhuisjes gedurende de winter bewoond zijn als inbraakpreventieregeling.
Voor deze tuinders zal dus de Inbraakverzekering gedurende de winterperiode onder dezelfde condities worden voortgezet.

5. Politie en overige hulpdiensten

Vanuit het bondskantoor zal de (wijk)politie van de winterbewoning op de hoogte worden gesteld. De afdeling dient de winterbewoners erop te wijzen bij onraad nooit zelf maatregelen te nemen, maar altijd direct de politie in te schakelen en een afdelingsbestuurder.
6 Tot slot

Handhaving van het reglement winterbewoning en de daaruit voortvloeiende afspraken wordt uitgevoerd door het afdelingsbestuur. Zomer en winterbewoning mag nimmer een permanente bewoning betekenen. Er dient altijd een vaste woon-of verblijfadres (dus geen postbus of briefadres) elders in Nederland te zijn. Zodra wordt vastgesteld dat er oneigenlijk en/of onder valse voorwendselen op de tuin wordt verbleven dan kan dit voor het bondsbestuur reden zijn om een procedure voor opzegging van het lidmaatschap te starten.

Augustus 2022