Privacyverklaring

Volkstuinpark T.I.G.E.N.O. Amsterdam

Volkstuinpark T.I.G.E.N.O. een vereniging die zich ten doel stelt het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als vorm van vrijetijdsbesteding.

Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark. Voor deze activiteiten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig met dezepersoonsgegevens omgaan.

Gerechtvaardigd belang

Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan het doel van

de vereniging. Dit is met name Jaarnota/Boeten/Donatie/Contributie inning; Informeren Leden;

onderlinge communicatie; organiseren van werkbeurten; eigendomsadministratie; bevorderen

sociale cohesie; Maar ook organiseren van vrijwilligerswerk, registratie en informeren donateurs en

registreren van aspirant-leden. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij

zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op

de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze activiteiten maakt onze vereniging gebruik van persoonsgegevens:

– naam, adres, contactgegevens en in welke relatie de persoon tot onze vereniging staat.

– financiële gegevens zoals het IBAN.

Bestuursleden alsook personen die door het bestuur zijn gedelegeerd hebben toegang tot deze

gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de vereniging de gegevens

verwerkt.

Toestemming verwerking van persoonsgegevens

Door zich in te schrijven als lid dan wel aspirant-lid, aan te melden als donateur, op te geven als

vrijwilliger, geeft u toestemming voor de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze activiteiten schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader

gegevens verstrekken aan:

-De Bond van Volkstuinders

-de AVVN

– de verzekeringsmaatschappij van de tuinen.

Beveiligingsniveau van persoonsgegevens

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen

verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de

veiligheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn

van een datalek, zal de vereniging het op de juiste wijze melden.

Recht op inzage/correctie/verzet en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

– recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging

– het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, wanneer de

verwerking van de gegevens niet langer nodig is.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij

niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze

Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via een e-mail aan bestuur@tuinparktigeno.nl of

kom naar het spreekuur van het bestuur.

Volkstuinpark T.I.G.E.N.O. bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor

de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen zal

Volkstuinpark T.I.G.E.N.O. de gegevens verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door

Volkstuinpark T.I.G.E.N.O. , horen wij dat graag. U kunt daarover contact met

ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht

in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de

wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u over wijzigingen informeren door de herziene

privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

Deze privacyverklaring is op 2 september 2020 vernieuwd

Correspondentieadres: Nico Broekhuysenweg 4, 1067 HT Amsterdam